Sentència sobre l'Educació per a la Ciutadania

Finalment, el Tribunal Suprem s’ha pronunciat sobre la polèmica assignatura Educació per a la Ciutadania, més concretament, sobre el dret a objectar contra la mateixa que alguns pares han reclamat. Al marge de les consideracions que hom pugui fer sobre la conveniència d’implantar una assignatura com aquesta, voldria puntualitzar alguns aspectes concrets d’aquesta qüestió:

Primer: A què es pretén objectar?

El contingut de l’assignatura Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans és l’assenyalat al Reial decret 1513/2006, de 7 de desembre. Reprodueixo literalment el contingut que es descriu a la web del Ministeri d’Educació, Política Social i Esport:

“Educación Primaria (tres bloques):

Bloque 1: INDIVIDUOS Y RELACIONES INTERPERSONALES Y SOCIALES
 • Propone un modelo de relaciones basado en el reconocimiento de la dignidad de todas las personas, del respeto al otro aunque mantenga opiniones y creencias distintas a las propias, de la diversidad y los derechos de las personas.
 • A partir de situaciones cotidianas, se aborda la igualdad de hombres y mujeres en la familia y en el mundo laboral.
 • Un aspecto prioritario, relacionado con la autonomía personal, es siempre la asunción de las propias responsabilidades.
Bloque 2: LA VIDA EN COMUNIDAD
 • Trata de la convivencia en las relaciones con el entorno, de los valores cívicos en que se fundamenta la sociedad democrática: respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, igualdad, ayuda mutua, cooperación y cultura de la paz.
 • Trata de la forma de abordar la convivencia y el conflicto en los grupos de pertenencia (familia, centro escolar, amigos, localidad) y del ejercicio de los derechos y deberes que corresponden a cada persona en el seno de esos grupos, identificando la diversidad, rechazando la discriminación y valorando la participación y sus cauces.
 • Asimismo, desde el reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa presente en el entorno inmediato y asumiendo la igualdad de todas las mujeres y hombres en cuanto a derechos y deberes, se puede trabajar el respeto crítico por las costumbres y modos de vida distintos al propio y permite proporcionar elementos para identificar y rechazar situaciones de marginación, discriminación e injusticia social.
Bloque 3: VIVIR EN SOCIEDAD
 • Propone un planteamiento social más amplio: la necesidad y el conocimiento de las normas y principios de convivencia establecidos por la Constitución.
 • El conocimiento y la valoración de los servicios públicos y de los bienes comunes.
 1. Las obligaciones de las administraciones públicas y de los ciudadanos en su mantenimiento.
 2. Algunos de los servicios públicos y de los bienes comunes reciben un tratamiento específico adecuado a la edad de este alumnado, es el caso de la protección civil, la seguridad, la defensa al servicio de la paz y la educación vial.
Educación Secundaria (cinco bloques):

En Educación Secundaria se desarrollan y amplían, atendiendo a la mayor edad de los alumnos, todos los contenidos de la asignatura en Educación Primaria, añadiendo algunos otros, como los siguientes:

Bloque 1: APROXIMACIÓN RESPETUOSA A LA DIVERSIDAD
 • Entrenamiento en el diálogo, el debate y la aproximación respetuosa a la diversidad personal y cultural.
Bloque 2: RELACIONES INTERPERSONALES Y PARTICIPACIÓN
 • Trata aspectos relativos a las relaciones humanas, desde el respeto a la dignidad personal y la igualdad de derechos individuales, el reconocimiento de las diferencias, el rechazo a las discriminaciones y el fomento de la solidaridad.
 • Se aborda la participación y representación en el Centro escolar.
Bloque 3: DEBERES Y DERECHOS CIUDADANOS
 • Conocimiento de los principios recogidos en los textos internacionales.
 • Identificación de situaciones de violación de los derechos humanos.
 • Actuación que corresponde a los tribunales ordinarios y a los Tribunales Internacionales, cuando se producen situaciones de violación de derechos humanos.
Bloque 4: LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS DEL SIGLO XXI
 • Funcionamiento de los Estados democráticos, centrándose particularmente en el modelo político español.
 • Se analiza el papel de los distintos servicios públicos.
Bloque 5: CIUDADANÍA EN UN MUNDO GLOBAL
 • Aborda alguna de las características de la sociedad actual: la desigualdad en sus diversas manifestaciones, el proceso de globalización e interdependencia, los principales conflictos del mundo actual, así como el papel de los organismos internacionales en su prevención y resolución.”
Quin o quins d’aquests punts refusen els objectors a aquesta assignatura? Quina part és la que no volen, el reconeixement de la dignitat de totes les persones, la igualtat entre home i dona, l’aproximació respectuosa a la diversitat, els principis de convivència establerts per la Constitució?

Jo crec que, amb independència del dret a objectar, que ara no vull discutir, estem parlant de valors que hom creia assumits, si més no, des que el franquisme va passar a la història. Es tracta, doncs, d’objectar a l’ensenyament dels principis democràtics, de la igualtat i els drets humans. Sols per a que quedi clar.

Segon: Qui pretén objectar?

Estan defensant l’objecció a aquesta assignatura l’aparell de l’església catòlica i el Partit Popular, amb l’argument que l’Estat (es refereixen als socialistes) pretén adoctrinar als joves en matèries reservades als pares i a l’esfera personal. Adoctrinar! Una expressió molt pròpia de l’Església. Perquè, vaja, no és adoctrinar el que, per la seva pròpia naturalesa, a fet sempre l’Església? Potser no és adoctrinar impartir de forma obligatòria l’assignatura de religió catòlica a les escoles, com han estat fent durant tants anys? La hipocresia és pecat, ens deien. Convindria que monsenyors es miressin al mirall.

I el PP? Bé, ja sabem de quin peu calça. Han defensat sempre el mateix que la Conferència Episcopal.

Tercer: Hem d’estar d’acord amb tot el contingut de l’assignatura, fins i tot amb el fet que sigui obligatòria?

En primer lloc, l’acceptació no significa plena adhesió. Probablement no estem, ningú ho pot estar, d’acord amb totes les normes, lleis, missatges, que ens provenen dels poders públics, però aquest desacord no implica necessàriament el dret a objectar tot allò que no ens agrada.

L’objecció s’ha de reservar per aquelles qüestions que, en consciència, no podem acceptar sense malmetre la nostra pròpia dignitat moral, aquells principis que són irrenunciables des d’una perspectiva d’ètica personal i social. Em preocupa que algú pugui pensar que ensenyar democràcia, igualtat i drets humans als seus fills comporti una agressió a aquests principis.

No seria millor anar al contingut concret de l’assignatura, per a veure si aquests principis són correctament explicats? Perquè no és el mateix dir que vull que als meus fills els ensenyin correctament els principis de la convivència, que negar-me a que rebin cap mena d’educació en aquest sentit.

0 comentaris :: Sentència sobre l'Educació per a la Ciutadania

Publica un comentari a l'entrada